ZÁPIS DO MŠ BEZ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ bude probíhat elektronicky na https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zvanovice. Více informací zde.

ZÁPIS DO MŠ BEZ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

POSTUP
1. VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
Zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zvanovice vyplní žádost, kterou si následně vytiskne.

2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST SPOLU S DOKUMENTY DO MŠ OD 2.5.2021 DO 16.5.2021Vyplněnou žádost, kopii rodného listu, oboustrannou kopii občanského průkazu zákonného zástupce (doklad o trvalém bydlišti), potvrzení od lékaře, kopie očkovacího průkazu odevzdá rodič
vhozením do schránky MŠ
nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase
nebo datovou schránkou školy cqmw548
nebo e-mailem na mszvanovice@seznam.cz s elektronickým podpisem.

3. EMAILEM BUDE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM POTVRZENO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY A PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO

4. DĚTI BUDOU PŘIJÍMÁNY PODLE STANOVENÝCH KRITERIÍ

5. DNE 1. 6. 2021 BUDE ZVEŘEJNĚN SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEMNA VENKOVNÍ NÁSTĚNCE MŠ A NA  https://mszvanovice.cz/


Případné dotazy zodpoví ředitelka MŠ na e-mailové adrese mszvanovice@seznam.cz nebo na tel. 731 476 725


KRITERIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem stanovuje tyto kriteria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

KRITÉRIA

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022.

Podmínky:

1. Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu na území obce Zvánovice.

2. Dítě splňuje povinné očkování podle 50 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Kritéria:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky podle 34 odstavec 4 Školského zákona

2. Děti, které v den zahájení školního roku 2021/2022 dovršily věk 3 let, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího.

3. V případě volné kapacity lze přijmout i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně i sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.

Ve Zvánovicích 22.3.2021                        Jana Vrtišková Řezáčková DiS,v.r.

Ředitelka Mateřské školy Zvánovice

DOKUMENT ZÁPIS MŠ ZVÁNOVICE 2021-22 KE STAŽENÍ (.doc)