Zvláštní zápis do Mateřské školy Zvánovice pro školní rok 2022/2023

Postup při zápisu do mateřské školy:
• řádný zápis proběhne dne 1.6.2022 s přítomností rodiče a dítěte
• čas zápisu: 7.00-9.00
Pro řádný průběh zápisu v souladu s právními předpisy je nutné doložit:
• vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
• potvrzené vyjádření lékaře
(mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů)
• kopii rodného listu dítěte, která zůstane součástí spisu
• vízum

Спеціальний набір до дитячого садка на 2022/2023 навчальний рік
Порядок зарахування до дитячого садка:
• відповідна реєстрація відбудеться з 1. червня 2022 року за присутності батьків та
дітей
• час зарахування: 7-9.00
Для належного проходження реєстрації відповідно до законодавства необхідно
документально підтвердити:
• віза
• підтверджена заява лікаря
(Дитячий садок може приймати лише дитину, яка пройшла передбачені регулярні
щеплення, має докази того, що вона імунна до інфекції або не може пройти вакцинацію
через постійні протипоказання § 50 Закону № 258/2000 Coll. про охорону здоров’я , зі
змінами)
• постійне проживання в Чехії